1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestää Fysioline Fressi Oy Y: 2538910-4 (jäljempänä ”Järjestäjä”).

  1. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystietonsa Fysioline Fressin ylläpitämään arvontalippaaseen. Arvontaan osallistuminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

  1. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.1.–31.12.2020. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta kilpailuaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

  1. Palkinto ja arvonta

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kilpailun päätyttyä vuoden kanta-asiakkuus Fressille. Palkinnon arvo on noin 830 euroa.

  1. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneelle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta henkilökohtaisesti. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Järjestäjällä on oikeus käyttää palkinnonluovutustapahtumasta ja palkintotuotteesta otettuja kuvia markkinoinnissaan. Mikäli voittaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan Järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

  1. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

  1. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Arvonnan voittaja sitoutuu voiton myötä Fressin kanta-asiakkuuden ehtoihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

  1. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista

  1. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Fressin rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai erillistä korvausta.

  1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

2020-03-11T11:46:26+02:00